Regulamin Konkursu mikrograntowego

Młodzieżowy Budżet PARTYcypacyjny

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu mikrograntowego jest Fundacja Fabryka UTU, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11/3, 87-100 Toruń, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się w momencie publikacji wydarzenia w serwisie Facebook i rozpoczęcia naboru zgłoszeń do Młodzieżowego Budżetu PARTYcypacyjnego, a kończy się dnia 11 lipca 2022 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego, w momencie zakończenia głosowania.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są w okresie 17 czerwca-8 lipca 2022 r., do godz. 23:59:59 czasu polskiego.
 5. Wydłużony termin naboru zgłoszeń trwa do 17 lipca 2022 r., do godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział
  1. osoba prywatna działająca w imieniu własnym lub młodzieżowej grupy nieformalnej, która w czasie trwania konkursu ma ukończone 12 lat,
  2. osoba prywatna działająca dotychczas w obszarze animacji kultury,
  3. osoba prywatna działająca dotychczas aktywnie na rzecz lokalnej społeczności,
  4. młodzieżowa grupa nieformalna,

   zwana dalej Uczestnikiem, która:
  5. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  6. jest osobą niepełnoletnią posiadającą zgodę rodzica lub opiekuna prawnego;
  7. jest osobą pełnoletnią;
  8. posiada status mieszkańca (tymczasowy lub stały, niekoniecznie potwierdzony zameldowaniem, wystarczy deklaracja zamieszkiwania pod konkretnym adresem, bez wskazania numeru lokalu) Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu;
  9. zaangażuje lub zaangażowała jako współorganizatora lub wolontariusza co najmniej jednego sąsiada, czyli osobę mieszkającą przy tej samej lub przylegającej, lub równoległej ulicy;
  10. posiada konto w serwisie Facebook;
  11. zgłosi projekt do realizacji w toku naboru wniosków o mikrogrant.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilno-prawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zgłosi poprzez formularz udostępniony w wydarzeniu oraz na stronie internetowej strefowicze.pl, chęć udziału w Konkursie.
 6. Zgłoszenie chęci udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika projektu, który chce zrealizować w ramach środków z Budżetu PARTYcypacyjnego.
 7. Zgłoszony projekt musi spełniać wymogi formalne i merytoryczne opisane w formularzu zgłoszeniowym.
 8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy złożą wniosek w czasie trwania Konkursu.
 9. Uczestnik może zgłosić 1 (słownie: jeden) projekt do realizacji.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie zgłoszonych projektów:
  1. które naruszają dobra innych osób;
  2. naruszają regulamin serwisu Facebook;
  3. propagują nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia bądź wydłużenia czasu trwania Konkursu.

§3. Przebieg Konkursu

 1. Utworzone zostanie wydarzenie online w serwisie Facebook trwające w okresie 17.06-11.07.2022 r.
 2. Celem wydarzenia będzie promowanie naboru zgłoszeń do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Uczestnicy, którzy zgłoszą projekty spełniające wymogi formalne i merytoryczne zostaną powiadomieni mailowo o przejściu do kolejnego etapu – głosowania internetowego.
 4. Przesłane w zgłoszeniach opisy projektów oraz materiały graficzne zostaną opublikowane w formie galerii zdjęć w serwisie Facebook, na fanpage klubu młodzieżowego Strefa.
 5. W drodze głosowania poprzez dodawanie reakcji do wybranych zdjęć w galerii przez użytkowników serwisu, wyłonionych zostanie 5 Uczestników, którzy otrzymają Grant.
 6. Głosowanie będzie odbywało się od dnia 9 lipca, od momentu publikacji galerii z projektami, do dnia 11 lipca 2022 roku, do godziny 23:59.
 7. Pięć projektów, które zdobędą najwięcej głosów – reakcji na zdjęcie reprezentujące projekt w galerii, wygrają Grant.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego ogłoszenia Zwycięzców Konkursu, w przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń na potrzeby głosowania.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rekrutacji do Konkursu, w przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 lipca 2022 roku.
 11. Konkurs i nabór zgłoszeń został wydłużony do 17 lipca 2022 r., do godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§4. Grant i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję, dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny głosowania, policzy głosy dla każdego Uczestnika i zgłoszonego przez niego projektu. Komisja wskaże w ten sposób 5 (słownie: pięcioro) Zwycięzców.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  1. Grant w wysokości 3000 zł brutto na realizację projektu w okresie 15 lipca-30 września 2022 r.
 4. Grant przyznawany jest w drodze zawarcia Umowy o dzieło z laureatami Konkursu.
 5. W przypadku osoby niepełnoletniej będącej laureatem Konkursu, Umowa o dzieło będzie zawierana z opiekunem prawnym Uczestnika.
 6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 14 lipca 2022 r.
 7. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Grantu poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook lub mailowo, najpóźniej dnia 14 lipca 2022 r.
 8. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie Grantu i realizację zgłoszonego projektu.
 9. Warunkiem otrzymania Grantu jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi informacji niezbędnych do zawarcia Umowy o dzieło w terminie i trybie ustalonym indywidualnie z laureatami.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Grantu, jeśli brak możliwości przekazania Grantu wyniknął wyłącznie z nie podania przez Uczestnika danych wymaganych do podpisania Umowy o dzieło, podaniu danych nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Konkurs mikro grantowy jest finansowany dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanego mu Grantu składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. W Konkursie można otrzymać Grant tylko 1 (słownie: jeden) raz.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Sienkiewicza 11/3, 87-100 Toruń oraz na adres e-mail halo@strefowicze.pl.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu pn. „Młodzieżowy Budżety Partycypacyjny”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Grantu Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail halo@strefowicze.pl.
 8. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Wniesienie reklamacji jest możliwe elektronicznie, z dopiskiem „Reklamacja: Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny” na adres e-mail halo@strefowicze.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Sienkiewicza 11/3, 87-100 Toruń
 3. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 4. Organizator w terminie 30 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 5. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wniosku do naboru z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nimi związany.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
W ramach projektu mikrograntowego oceniane są wyłącznie inicjatywy zgłaszane przez osoby prywatne, także jako reprezentantów grup nieformalnych.
Podaj nazwę działania, które chcesz zrealizować wykorzystując grant.
Podaj lokalizację, w której chcesz realizować projekt.
Opowiedz o tym, co chcesz zrealizować i uzasadnij swój wybór.
Nie podawaj szczegółowych kwot, wystarczy wymienić typy wydatków: materiały, wynajem przestrzeni, wynagrodzenie.
Zaznacz te, które Ciebie dotyczą
Powyższe pole jest obowiązkowe do uzupełnienia w przypadku osób niepełnoletnich zgłaszających projekt w imieniu własnym lub grupy nieformalnej.
Powyższe pole jest obowiązkowe do uzupełnienia w przypadku osób niepełnoletnich zgłaszających projekt w imieniu własnym lub grupy nieformalnej.
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z Art. 6 i 13 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach projektu pn. „Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych procesie rekrutacji, jest Fundacja Fabryka UTU, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11/3, 87-100 Toruń, KRS: 0000282500; 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu pn. „Młodzieżowy Budżety Partycypacyjny”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości; 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione, w tym instytucje nadzorujące i rozliczające, tj. Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Gmina Miasto Toruń. 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na zasadzie dobrowolności tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celu lub do momentu, gdy wyrazi Pan / Pani skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w chwili obecnej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
1. Celem naboru pomysłów na zorganizowanie społecznej inicjatywy jest zachęcenie grup młodzieżowych do zrealizowania swoich samodzielnych projektów i inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności Bydgoskiego Przedmieścia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym. 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wyłącznie osoby prywatne, w imieniu własnym lub młodzieżowych grup nieformalnych. Każda osoba może zgłosić maksymalnie 1 pomysł/projekt. 3. W toku naboru, weryfikacji zgłoszeń, a następnie internetowego głosowania wyłonione zostaną 4 inicjatywy, z których każda otrzyma wsparcie w wysokości 3000 zł brutto. 4. Akceptując regulamin, zgłaszający wyraża zgodę na udostępnienie przekazanych w formularzu treści (oprócz danych osobowych) w tym serwisie. 5. Szczegółowy regulamin głosowania zostanie opublikowany na stronie młodzieżowego klub #Strefa oraz na fanpage’u młodzieżowego klubu Strefa, nie później niż w dniu zakończenia procesu aplikacyjnego. 4. Organizator konkursu (Fundacja Fabryka UTU/ Klub młodzieżowy #STREFA) podpisze umowę o współpracy odrębnie z każdym jego beneficjentem-realizatorem. Umowa określać będzie szczegółowe zasady finansowania i rozliczenia projektu. 6. Warunkiem przystąpienia do konkursu są: A) status mieszkańca (tymczasowy lub stały, niekoniecznie potwierdzony zameldowaniem, wystarczy deklaracja zamieszkiwania pod konkretnym adresem, bez wskazania numeru lokalu) Bydgoskiego Przedmieścia B) zaangażowanie jako współorganizatora lub wolontariusza co najmniej jednego sąsiada, czyli osoby mieszkającej przy tej samej lub przylegającej / równoległej ulicy. 7. Regulamin nie określa rodzaju kosztów, na które wydatkowane mogą być środki, o ile wydatki są zaplanowane z zachowaniem zasady gospodarności oraz niezbędne do realizacji projektu.