Młodzieżowy Budżet PARTYcypacyjny

Zgarnij 3 000 zł
na zorganizowanie społecznej inicjatywy

Młodzieżowy Budżet PARTYcypacyjny, to program wsparcia skierowany do grup młodzieżowych i zespołów roboczych, w ramach którego mogą zrealizować swoje samodzielne przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności Bydgoskiego Przedmieścia. W sumie dziewięć inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym, będzie miało szansę otrzymać dofinansowanie na ich realizację.

Złóż wniosek o grant

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś swój pomysł:

  • Twoich podstawowych danych kontaktowych
  • Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią – danych kontaktowych opiekuna
  • Opis przedsięwzięcia, nazwę i planowane miejsce realizacji
  • Opis wydatków niezbędnych do zrealizowania Twojego pomysłu
W ramach projektu mikrograntowego oceniane są wyłącznie inicjatywy zgłaszane przez osoby prywatne, także jako reprezentantów grup nieformalnych.
Podaj nazwę działania, które chcesz zrealizować wykorzystując grant.
Podaj lokalizację, w której chcesz realizować projekt.
Opowiedz o tym, co chcesz zrealizować i uzasadnij swój wybór.
Nie podawaj szczegółowych kwot, wystarczy wymienić typy wydatków: materiały, wynajem przestrzeni, wynagrodzenie.
Zaznacz te, które Ciebie dotyczą
Powyższe pole jest obowiązkowe do uzupełnienia w przypadku osób niepełnoletnich zgłaszających projekt w imieniu własnym lub grupy nieformalnej.
Powyższe pole jest obowiązkowe do uzupełnienia w przypadku osób niepełnoletnich zgłaszających projekt w imieniu własnym lub grupy nieformalnej.
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z Art. 6 i 13 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach projektu pn. „Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych procesie rekrutacji, jest Fundacja Fabryka UTU, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11/3, 87-100 Toruń, KRS: 0000282500; 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu pn. „Młodzieżowy Budżety Partycypacyjny”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości; 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione, w tym instytucje nadzorujące i rozliczające, tj. Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Gmina Miasto Toruń. 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na zasadzie dobrowolności tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celu lub do momentu, gdy wyrazi Pan / Pani skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w chwili obecnej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
1. Celem naboru pomysłów na zorganizowanie społecznej inicjatywy jest zachęcenie grup młodzieżowych do zrealizowania swoich samodzielnych projektów i inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności Bydgoskiego Przedmieścia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym. 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wyłącznie osoby prywatne, w imieniu własnym lub młodzieżowych grup nieformalnych. Każda osoba może zgłosić maksymalnie 1 pomysł/projekt. 3. W toku naboru, weryfikacji zgłoszeń, a następnie internetowego głosowania wyłonione zostaną 4 inicjatywy, z których każda otrzyma wsparcie w wysokości 3000 zł brutto. 4. Akceptując regulamin, zgłaszający wyraża zgodę na udostępnienie przekazanych w formularzu treści (oprócz danych osobowych) w tym serwisie. 5. Szczegółowy regulamin głosowania zostanie opublikowany na stronie młodzieżowego klub #Strefa oraz na fanpage’u młodzieżowego klubu Strefa, nie później niż w dniu zakończenia procesu aplikacyjnego. 4. Organizator konkursu (Fundacja Fabryka UTU/ Klub młodzieżowy #STREFA) podpisze umowę o współpracy odrębnie z każdym jego beneficjentem-realizatorem. Umowa określać będzie szczegółowe zasady finansowania i rozliczenia projektu. 6. Warunkiem przystąpienia do konkursu są: A) status mieszkańca (tymczasowy lub stały, niekoniecznie potwierdzony zameldowaniem, wystarczy deklaracja zamieszkiwania pod konkretnym adresem, bez wskazania numeru lokalu) Bydgoskiego Przedmieścia B) zaangażowanie jako współorganizatora lub wolontariusza co najmniej jednego sąsiada, czyli osoby mieszkającej przy tej samej lub przylegającej / równoległej ulicy. 7. Regulamin nie określa rodzaju kosztów, na które wydatkowane mogą być środki, o ile wydatki są zaplanowane z zachowaniem zasady gospodarności oraz niezbędne do realizacji projektu.

Kto i kiedy może wziąć udział w konkursie grantowym?

Zapraszamy osoby prywatne – występujące samodzielnie lub reprezentujące nieformalne grupy, do nadsyłania projektów i zgłoszeń.

Pomysły na działania powinny być realizowane na Bydgoskim Przedmieściu oraz mieć charakter społeczny, angażujący i włączający różne grupy społeczne.

Inicjatywy będzie można zrealizować w terminie lipiec-wrzesień 2022 roku.

Nabór wniosków trwa od piątku 17 czerwca, do niedzieli 17 lipca 2022 r. włącznie (do godziny 23:59). Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy na bieżąco drogą mailową pod adresem halo@strefowicze.pl